English Indonesia Español
     
íŋglï§ ïndonesya espanyól
 
The Elegant
Elephant
Gajah Elegan El Elefante
Elegante
╬i éləgənt
éləfənt
ga¥aĦ eləgan elelefánte
elegánte
The Precious
Reality
Of An Incredible
Artist.
Realitas
Berharga
Dari Artis
Luar Biasa
La Realidad
Preciosa
De Un Artista  Increíble.
╬ə pré§əs
riâləti əv
än ïnkrédəbəl
ártïst
rrealitas
bərĦarrga
dari arrtïs
luarr biasa
larreali╬á╬
presyósa
╬eun artísta
inkreíble
An Actual
Actor
Created
To Create
Seorang Aktor
Yang Sebenarnya
Dibuat untuk Membuat
Un Actor
Actual
Creado
a Crear
än âk€uəl
âktər,
kriéited
tu kriéit
səoraŋ aktorr
yaŋ səbənarrnya
dibwat untu
məmbwat
unaktórr
aktuál
kreá╬o
akreárr
This
Creative Act
An Ordinary
Poem
Tindakan
Kreatif Ini
Sebuah
Puisi Biasa
Este
Acto Creativo
Un Poema
Ordinario
΋s
kriétïv äkt
än órdənéri
póəm
tindakan
kreatïf ini
səbwaĦ
pwisi biasa
éste
ákto kreatíbo
unpoéma
or╬ináryo
That Magic Generator
Of Philosophy
and Revolution
Generator
Ajaib
Filsafat
Dan Revolusi
Ese Generador
Mágico
De la Filosofía
Y La Revolución
╬ät mâ¥ïk
¥énəréitər
əv fïlásəfi
änd révəlú§ən
gənəratorr
a¥aib
fïlsafat
dan rrefolusi
ése Ħenera╬órr
máĦiko
╬elafilosofía
ila rrebolusyón
Our
Difference
in Culture
Is Really
Doctrine
Perbedaan
Kita
Dalam Budaya
Benar-benar
Doktrin
Nuestra
Diferencia
En La Cultura
Es Realmente
La Doctrina
áwər
dîfrəns
ïn kƏl€ər
ïz rîli
dáktrən
pərbedaan
kita
dalam budaya
bənarr-bənarr doktrin
nuéstra
╬iferénsya
enlakultúra
esrrealménte
la╬oktrína
The Because
of the Why?
Karena
Untuk Mengapa?
El Porque
del ¿Por Qué?
╬ə bïkáz
əv ╬ə Ħwái?
karrəna
untək mənapa?
elpórke
╬el ¿porrké?
The Who?
How?
and When?
Siapa?
Bagaimana?
dan Kapan?
El ¿Quien?
¿Cómo?
y ¿Cuando?
╬ə Ħu?
Ħáu?
änd Ħwén?
syapa?
bagaimana?
dan kapan?
el ¿kyén?
¿kómo?
i ¿kwándo?
The Reason
for the WE
Sun and
Everything
Alasan
Bagi Kita
Matahari
Dan Semuanya
La Razón
Para Nosotros
El Sol
Y Todo
╬ə rízən
for ╬ə wi
sən änd
évri╬íŋg
alasan bagi kita
mataĦarri
dan səmwanya
larrasón
páranosótros
elsól
itó╬o
 
         
         
 
     
English Indonesia Español
     
Some sounds
may vary
by accent.
Beberapa suara
dapat bervariasi
dengan aksen.
Los sonidos
varían según
el acento.
 
a / á f(a)ther (a)pel p(a)dre a / á
ä / â c(a)t akut (a) agudo (a) ä / â
ã / Ã b{on}go sengau (a) m{an}go ã / Ã
e / é p(e)t b(e)cak (e)xcelente e / é
ẽ / Ẽ m{an}go sengau (e) l{en}gua ẽ / Ẽ
i / í s(ee) bag(i) b(i)lingüe i / í
ï / î art(i)st aktiv(i)s (i)r ï / î
ĩ / Ĩ b{in}go antara (i) dan (in) bil(in)güe ĩ / Ĩ
o / ó b(o)at (o)bat (o)bjeto o / ó
õ / Õ nasal (o) sengau (o) h{on}go õ / Õ
u / ú fr(u)it (u)bi fr(u)ta u / ú
û / ů b(oo)k antara (o) dan (u) entre (o) y (u) û / ů
ũ / Ũ nasal (u) sengau (u) p(un)to ũ / Ũ
ə / Ə b(u)t s(e)buah entre (a) y (u) ə / Ə
ә̃ f{un}gus p(en)gobat entre (ə) y (ən) ә̃
b (b)athe (b)ola (b)añar b
(ch)eck (c)elana (ch)ocolate
d (d)octor (d)aun cuan(d)o d
f (f)ruit (f)oto (f)ruta f
g (g)ram gi(g)i (g)ramo g
Ħ (h)otel (h)ujan ob(j)eto Ħ
¥ (j)ustice (j)eruk (ll)aves ¥
ʒ mea(s)ure antara {§} y {¥} entre {§} y {¥} ʒ
k (k)ilo (k)aki (k)ilo k
l (l)ong (l)ampu (l)argo l
m (m)etal (m)eja (m)etal m
n (n)umber (n)anas (n)úmero n
ŋ ba(n)k perba(n)kan ba(n)co ŋ
p (p)ig (p)isang (p)uerco p
r (r)iver akt(r)is mi(r)ar r
rr ~trilled~ akto(r) bu(rr)o rr
s (s)even (s)usu (s)iete s
§ (sh)are (sy)ukur su(sh)i §
t (t)ea (t)opi (t)é t
au(th)or lidah di gigi activi(d)ad
v (v)alor gigi di bibir dientes en labio v
w (w)agon (w)arung (w)agon w
y (y)ellow (y)oyo h(i)elo y
z (z)oo (z)ebra dientes vibrantes z